Stypendium Rektora


 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. Stypendium Rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.
  2. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.
  3. Stypendium będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  4. Stypendium Rektora otrzyma student, który w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów zaliczył rok studiów.

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/17 wynosi 600 zł.

Tabela - kryteria
Pobierz wniosek: icon red pdf Załącznik 2

  

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki może być przyznane:

  1. na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  3. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  4. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  5. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/17 wynosi 600 zł.

Tabela - kryteria
Pobierz wniosek: icon red pdf Załącznik 3Telefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?