Stypendium Socjalne 2016/17


W roku akademickim 2016/2017 o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student/doktorant, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza  895,70 zł netto.

 

Wysokość stypendium socjalnego:

 

DOCHÓD (w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

0 – 170,00

600

170,01 – 340,00

500

340,01 – 510,00

400

510,01 – 668,20

300

668,21 – 895,70

200

 

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie:

 

DOCHÓD
(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studenta
nr 1

zamieszkanie w Domu Studenta
nr 3 lub 4

ERASMUS

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studenta
nr 3 lub 4

0 – 170,00

750

900

960

960

150

360

170,01 – 340,00

650

800

860

860

150

360

340,01 – 510,00

550

700

760

760

150

360

510,01 – 668,20

450

600

660

660

150

360

668,21 – 895,70

350

500

560

560

150

360

 

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta:  icon red pdf Załącznik 1

 

Do wniosku należy dołączyć również:

 1. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - icon red pdf Załącznik 10
 2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego - karty podatkowej - icon red pdf Załącznik 5 Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu każdego pełnoletniego członka rodziny(bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - icon red pdf Załącznik 6
 3. Zaświadczenie, z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki).
 5. W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:
  - umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezp. społ. rolników,
  - umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  - umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 6. Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.
 7. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność).
 8. Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).
 9. Kserokopia aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny.
 10. Decyzja o przyznaniu renty oraz PIT 40A.
 11. Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów:
  - kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  - zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego'
  - kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka'
  - kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.
 12. Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie/doktorancie.


Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu - icon red pdf Załącznik 11 oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto. Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • wyrejestrowanie [zlikwidowanie] pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej o tych świadczeń.

Wówczas do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta [zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc],
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utarcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wówczas do wniosku należy dołączyć :

 

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany,
 • w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznawania stypendium.


Telefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?